Inici /

Ajuts per al transport de persones amb discapacitat i/o dependència

DescripcióSol·licitar l’ajut per sufragar les despeses originades pel servei de transport de les persones amb discapacitats i/o persones amb dependències, ja sigui en vehicle propi, col·lectiu o transport públic, amb l’objectiu de possibilitar el seu accés a:


 • Centres i/o serveis (degudament registrats), laborals o ocupacionals per a persones amb discapacitat majors de 16 anys.
 • Centre de dia per a persones amb discapacitat.
 • Centre de dia, públics o concertats, per a gent gran.


Aquest ajut econòmic es destinarà a sufragar part de les despeses derivades de:


 • quilometratges,
 • ús del transport col·lectiu,
 • ús de transport públic.

Com a norma general les subvencions atorgades no han de superar el 50% del cost de la despesa subvencionada, tot i que si existeixen causes d’interès general que tècnicament ho justifiquin el rati de cobertura podrà arribar fins al 75%. En aquests supòsits els serveis tècnics hauran de justificar mitjançant informe la raó d’aquesta necessitat.

L’import de la subvenció no podrà superar els 2.500 €. La diferència entre l’ajut atorgat i el cost total del concepte subvencionat serà assumida per la persona sol·licitant.


Es consideraran despeses justificables aquelles realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre.


Per a més informació, podeu consultar les bases reguladores.


Qui ho pot demanar? • Persones empadronades al municipi que compleixin els requisits previs.
   

Requisits previs • Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i/o tenir reconegut un grau de dependència, o la necessitat del concurs d’una altra persona per realitzar els actes essencials de la vida diària i que no puguin utilitzar el transport públic o privat, sense acompanyant.
 • Tenir concedida plaça en un centre de dia i/o servei d’atenció especialitzada, prescrit per la xarxa pública i necessitar transport i supervisió per a realitzar el desplaçament.  
   

Documents que cal aportarPER A LA SOL·LICITUD DE L'AJUTDocumentació sociofamiliar


 • Document acreditatiu d’identitat de tots els membres de la unitat familiar
 • Llibre de família, o el certificat de naixement o qualsevol altre document acreditatiu del parentesc, en el cas que el sol·licitant sigui el pare, mare o tutor legal de la persona beneficiària.
 • En cas d’incapacitació, resolució judicial o poder notarial que acrediti la representació legal.
 • En cas de comunicar i autoritzar l'ús de les vostres dades bancàries (en la sol·licitud), certificat de titularitat del compte on ingressar l’ajut.


Documentació relativa a la discapacitat, dependència


 • Certificat del grau de discapacitat expedit per la Generalitat i/o la resolució del grau de Dependència expedit per la Generalitat.
 • Certificat original d’assistència a un servei d’atenció especialitzada a on s’indiquin el lloc, els dies i els horaris d’assistència.
 • Informe mèdic i/o social que acrediti que la persona cuidadora de referència, presenta una situació de fragilitat i que per motius socials o mèdics, té dificultats per desenvolupar les seves tasques de cuidador/a.


Documentació econòmica


 • Justificants de la despesa del transport fins a la data de la sol·licitud, i en cas de vehicle propi una declaració jurada.
 • En cas d’utilitzar un servei de transport adaptat, presentar un document acreditatiu de compromís d’utilització del servei, on es reflecteixi el cost mensual del mateix.
 • En cas d’utilitzar vehicle propi, presentar una declaració jurada on consti el quilometratge diari a realitzar en funció de la ubicació del centre en referència al domicili del beneficiari.

Tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o major de 16 anys, han de presentar els documents següents, en funció de la situació laboral de cadascun:


 • Persones assalariades: tres últimes nòmines i la darrera declaració de l’IRPF. En cas de no estar obligat a presentar-la, es requereix el certificat d’imputacions.
 • Autònoms/es: l’última declaració de l’IRPF.
 • En cas d’atur: certificat del SEPE amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia percebuda en els 6 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
 • Pensionistes: certificat acreditatiu de percepció de pensió i quantia actualitzada.
 • Beneficiaris/àries de la Renda Garantida de Ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat.
 • En cas de ser dones víctimes de violència masclista: no es tindran en compte els ingressos de l’agressor. Cal aportar la sentència judicial.
 • Acreditació de les prestacions no contributives de la Seguretat Social


En cas de separació, divorci o acolliment, els documents
següents


 • Acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència.
 • Separació legal o divorci: la resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.


En cas de malaltia de la persona cuidadora


 • Informe mèdic i/o social justificant la dificultat per desenvolupar les tasques de cuidador/a.PER A LA JUSTIFICACIÓ DE L'AJUTEn cas d'ajut per quilometratges


 • Justificant de l’assistència al centre on constin les dates i horaris en què ha assistit.
 • En cas de vehicle propi: declaració jurada dels km fets durant el període a justificar.


En cas d'ajut per transport col·lectiu


 • Justificant de l’assistència al centre on constin les dates i horaris en què ha assistit.
 • Factures del transport col·lectiu pagades i previstes durant el període a justificar.


En cas d'ajut per transport públic


 • Justificant de l’assistència al centre on constin les dates i horaris en què ha assistit.
 • Factures o targeta de transport públic pagades i previstes durant el període a justificar.

 


Antelació amb què cal demanarTermini per presentar sol·licituds: 

FORA DE TERMINI

Del 12 de juliol a l'1 d'agost de 2022


S’atendran totes les sol·licituds que es rebin fora d’aquestes dates només si, un cop atorgats els ajuts de les sol·licituds rebudes dins del termini establert, es disposa de crèdit suficient al pressupost destinat a aquest tipus d’ajuts.


Per a justificacions d'ajuts rebuts l’any 2022: 


 • Termini per justificar la despesa: fins al 31 de gener de 2023.

 On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal
On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els passos següents :
 
1.     Descarregueu el model de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.     Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.     Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.     Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5.     Feu clic en continuar.
6.     Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Benestar Social i Cicles de Vida


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


Cost 


ObservacionsOBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS


 • Acreditar el compliment dels requisits exigits per a la concessió de l’ajut.
 • Realitzar els serveis i/o actuacions objecte de l’ajut.
 • Comunicar qualsevol canvi en la situació que li ha donat dret a l’ajut.
 • Facilitar tota la informació que els sigui requerida per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per tal d’acreditar el compliment de les obligacions del beneficiari de conformitat amb allò que preveu l’article 12 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

L’ajut atorgat per l’Ajuntament de Sant Quirze, en cap cas pot ser de tal quantia que aïlladament o conjunt amb altres subvencions, ajuts, ingressos, etc., superi el cost de l’activitat subvencionada.

No poden tenir la condició de beneficiari/ària, d’acord amb allò que estableix l’article 11 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, les persones o entitats en què concorrin alguna de les circumstàncies dels articles 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions.

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto